ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษา กศน.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

วันที่ 19 มีนาคม 2559 กศน.ตำบลทมนางาม จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษา กศน.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ณ โรงเรียนทมนางามวิทยาคม และ โรงเรียนบ้านหาดสถาพร
ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีวันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

อบรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ กศน.ตำบบล

วันที่ 16 มีนาคม 2559  กศน.อำเภอโนนสะอาด โดย ครู กศน.ตำบล ทุกท่านเข้าร่วมอบรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ กศน.ตำบบล ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกุมภวาปี

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษา กศน.การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 12-13 มีนาคม 2559 กศน.ตำบลทมนางาม จัดสอบปลายภาคนักศึกษา กศน.การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลทมนางาม ศรช.บ้านค้อน้อย ศรช.บ้านหาดสถาพร ศรช.บ้านทมป่าข่า