ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

ประวัติความเป็นมา

1. สภาพทางกายภาพของชุมชน ตำบลทมนางาม
        1.1 ชื่อ : กศน.ตำบลทมนางาม

        1.2 สังกัด
        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสะอาด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

        1.3 ประวัติความเป็นมา
        ตำบลทมนางาม เดิมเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองของตำบลสีออ อำเภอกุมภาวาปี ราษฎรชุดแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณตำบลทมนางาม อพยพมาจากอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ประมาณปี พ.ศ.2464 ต่อมาตำบลบุ่งแก้วแยกออกจากตำบลสีออ จึงย้ายการปกครองขึ้นอยู่กับตำบลบุ่งแก้ว และเมื่อปี พ.ศ.2521 แยกการปกครองออกจากตำบลบุ่งแก้ว มาเป็นตำบลทมนางามขึ้นกับอำเภอโนนสะอาด โดยแบ่งการปกครอง 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านทมนางาม หมู่ 2 บ้านทมป่าข่า หมู่ 3 บ้านทมป่าข่า หมู่ 4 บ้านทมนาดี หมู่ 5 บ้านหาดสถาพร หมู่ 6 บ้านห้วยหมากหล่ำ หมู่ 7 บ้านค้อน้อย หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ 9 บ้านทมนางาม หมู่ 10 บ้าน  ทมนาดี
        ตำบลทมนางาม ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอโนนสะอาดประมาณ 13 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 66 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ  88.74 ตารางกิโลเมตร
        พื้นที่โดยทั่วไปตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. มีลักษณะเป็นที่ราบสูงหรือที่ราบเชิงเขา มีความลาดเอียงจากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ ส่วนที่เหลือเป็นลูกคลื่น เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ กระจายอยู่ทั่วไป มีลำห้วยขนาดเล็ก เช่น อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝน แห้งแล้งในฤดูแล้ง สามารถนำมาอุปโภคบริโภค และใช้ในด้านเกษตรกรรมได้เป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝน
       
        1.4 ขนาดพื้นที่ ที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ
                   - ทิศเหนือ        จรดตำบลโคกกลาง    อำเภอโนนสะอาด
                   - ทิศใต้           จรดตำบลเขาสวนกวาง  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
                   - ทิศตะวันออก   จรดตำบลท่าลี่  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี
                   - ทิศตะวันตก    จรดถนนมิตรภาพ  ขอนแก่น อุดรธานี

       1.5 สภาพภูมิอากาศ
                   มีฝนตกชุก ฤดูร้อนอากาศร้อน ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น ปริมาณฝนเฉลี่ย  105  มิลลิลิตรต่อปี
                    ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน ประมาณ  3  เดือน
                    ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม ประมาณ  6  เดือน
                    ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ประมาณ  3  เดือน

          1.6 ข้อมูลหน่วยงาน สถานที่ ในพื้นที่ตำบลทมนางาม
                        1.6.1 การศึกษา                                                               
                 - โรงเรียนประถมศึกษา                          จำนวน  4  แห่ง                               
                 -  โรงเรียนขยายโอกาส                           จำนวน  1  แห่ง                               
                                 - โรงเรียนมัธยมศึกษา                                จำนวน  1  แห่ง
                               - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน             จำนวน  5  แห่ง
                            - กศน.ตำบล                                     จำนวน  1  แห่ง 

                1.6.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                           - องค์การบริหารส่วนตำบล                      จำนวน  แห่ง

                       1.6.3 สถาบันและองค์กรทางศาสนา        
                                     - วัด / สำนักสงฆ์                                             จำนวน  7  แห่ง          

               1.6.4 สาธารณสุข
                                     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน  2  แห่ง

          1.7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                                    - อาสาสมัครตำรวจชุมชนประจำตำบล           จำนวน   20   นาย
            - อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)        จำนวน  114   คน

              1.8 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ในเขตรับผิดชอบตำบลทมนางาม มีภาพรวมดังนี้
                 - มีแหล่งท่องเที่ยวขนาดกลาง คือ อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย อ่างเก็บน้ำห้วยอีจ้อ ซึ่งมีความสวยงามน่าและเหมาะแก่การพักผ่อน
                                    - มีกลุ่มมวลชนซึ่งมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอย่างเข้มแข็ง
                                    - ภูมิประเทศติดกับหลายอำเภอ สามารถเป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจของชุมชนในเขตใกล้เคียง
                                    - ปลูกพืชเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดปี ประชาชนมีงานทำตลอดปี

          1.9 คำขวัญประจำตำบลทมนางาม
                        ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย  ไหว้พระเจ้าใหญ่  เมตตาธรรม  วัดป่าศรีอุดม  เชิญชมถ้ำแอวขัน  มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน  ดินแดนสโมสร


1.10 พื้นที่รับผิดชอบของ กศน.ตำบลทมนางาม
                กศน.ตำบลทมนางามและศูนย์การเรียนชุมชนบ้านทมป่าข่ามีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ของตำบลทมนางาม โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 10  หมู่บ้านมีศูนย์การเรียนชุมชน 2 แห่ง   คือ กศน.ตำบลทมนางามและศูนย์การเรียนชุมชนบ้านทมป่าข่า โดยรับผิดชอบศูนย์การเรียนแห่งละ 5 หมู่บ้าน โดยเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและการพบกลุ่มของนักศึกษา

      จำนวนบุคลากร
1.       หัวหน้า กศน.ตำบลทมนางาม           จำนวน       1      คน
2.       ครู กศน.ตำบลทมนางาม                จำนวน       2      คน
3.       ครูศูนย์การเรียนชุมชน(ศรช.)            จำนวน       2      คน

รวมทั้งสิ้น   จำนวน      5      คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น