ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

บริบทชุมชน

สภาพทางสังคม – ประชากร
1 ตำบลทมนางามนแบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน
v บ้านทมนางาม            หมู่ที่    1
v บ้านทมป่าข่า              หมู่ที่    2
v บ้านทมป่าข่า              หมู่ที่    3
v บ้านทมนาดี               หมู่ที่    4
v บ้านหาดสถาพร          หมู่ที่    5
v บ้านห้วยหมากล่ำ        หมู่ที่    6
v บ้านค้อน้อย               หมู่ที่    7
v บ้านหนองไผ่ล้อม        หมู่ที่    8
v บ้านทมนางาม           หมู่ที่    9
v บ้านทมนาดี              หมู่ที่    10


2 การปกครองท้องที่
แบ่งออกเป็น 10  หมู่บ้าน และมีหน่วยบริหารการปกครองท้องถิ่นประชากร รวมทั้งสิ้น  7,075 คน เป็นชาย 3,587 คน หญิง 3,488 คน  
มี 1,747  ครัวเรือน

ตารางแสดงจำนวนประชากร และครัวเรือนในตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
ประชากร
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านทมนางาม
239
402
407
809
2
บ้านทมป่าข่า
202
405
393
798
3
บ้านทมป่าข่า
243
543
551
1,094
4
บ้านทมนาดี
153
343
272
615
5
บ้านหาดสถาพร
259
494
479
973
6
บ้านห้วยหมากหล่ำ
67
126
132
258
7
บ้านค้อน้อย
91
128
182
364
8
บ้านหนองไผ่ล้อม
189
385
383
768
9
บ้านทมนางาม
183
368
369
737
10
บ้านทมนาดี
159
413
367
780
รวม
1,786
3,661
3,535
7,196

3. สภาพทางเศรษฐกิจ
              3.1 การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลทมนางามประกอบอาชีพการเกษตรและมีการปลูกพืชไร่มากที่สุด (1,655 ครัวเรือน) รองลงมาคือ อาชีพทำนา (876 ครัวเรือน) อาชีพรับจ้าง (384 ครัวเรือน) และอาชีพเลี้ยงสัตว์ ดังตาราง
   ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพในตำบลทมนางาม จำแนกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
อาชีพ
ทำไร่
ทำนา
เลี้ยงสัตว์
รับจ้าง
1
ทมนางาม
166
138
ไม่มีข้อมูล
20
2
ทมป่าข่า
339
120
101
65
3
ทมป่าข่า
430
214
ไม่มีข้อมูล
19
4
ทมนาดี
175
89
ไม่มีข้อมูล
20
5
หาดสถาพร
85
6
ไม่มีข้อมูล
98
6
ห้วยหมากหล่ำ
ไม่มีข้อมูล
3
13
40
7
ค้อน้อย
34
28
ไม่มีข้อมูล
25
8
หนองไผ่ล้อม
162
70
ไม่มีข้อมูล
40
9
ทมนางาม
155
130
ไม่มีข้อมูล
22
10
ทมนาดี
179
68
5
35
รวม
1,655
876
119
384
           
               3.2 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน
                              รายได้จากการประกอบอาชีพของตำบลทมนางาม ดังนี้
                                 - รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ                                223,582.32  บาท/ปี
                                 - รายได้จากการทำการเกษตรต่อครัวเรือน         140,653.44  บาท/ปี
                                 - รายได้จากการเลี้ยงสัตว์ต่อครัวเรือน              12,167.19    บาท/ปี
                                 - รายได้อื่นๆ                                                   52,928.88   บาท/ปี            
               3.3 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
     -  โรงสี                                       จำนวน    12     แห่ง
     -   ปั๊มน้ำมัน                                 จำนวน    11      แห่ง
     -  ร้านขายของชำ                        จำนวน    57      แห่ง
     -  ร้านขายอาหาร                         จำนวน    37      แห่ง

    4. แหล่งวิทยาการชุมชน และทุนด้านงบประมาณที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการศึกษา
          4.1 ประเภทบุคคล
               4.1.1 วิทยากรชุมชนประเภทเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                     ชื่อ นายประเสริฐ   ศรีทาพุฒ
                      ที่อยู่ หมู่  2   บ้านทมป่าข่า ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
               4.1.2 วิทยากรประเภทการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นกก
                      ชื่อ นางรัดดาวรรณ     อุดมพันธ์
                      ที่อยู่ หมู่ 3  บ้านทมป่าข่า ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
               4.1.3 วิทยากรประเภทการประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหมและใยบัว
                    ชื่อ นางเพชร  ชะชิกุล
                    ที่อยู่ หมู่ บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
        4.2 ประเภทสถานที่และองค์กร
               4.2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทมป่าข่า  
               4.2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทมนางาม
               4.2.3 วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม
               4.2.3 วัดบัวระพา
               4.2.4 วัดศรีชมพู
               4.2.5 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม
               4.2.6 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า
        4.3 ประเภททรัพยากรธรรมชาติ
               4.3.1 อ่างเก็บน้ำห้วยทราย
               4.3.2 ห้วยอีจ้อ

5. ปัญหาและความต้องการทางการศึกษาของประชาชนที่จำแนกตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
        ความต้องการทางการศึกษาของประชาชนที่จำแนกตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการด้านการศึกษาที่หลากหลาย ทำให้การจัดการศึกษาไม่เป็นตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น