ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลทมนางาม "สามารถรับข่าวสารและกิจกรรม กศน.ทุกกิจกรรมได้ที่นี้" คำขวัญตำบลทมนางาม "ล่องเรือเขื่อนลำห้วยทราย ไหว้พระเจ้าใหญ่ เมตตาธรรม วัดป่าศรีอุดม เชิญชมถ้ำแอวขัน มหัศจรรย์ด้วยป่าหิน ดินแดนสโมสร"

SWOT Analysis

ผลการวิเคราะห์ SWOT ของ กศน.ตำบลทมนางาม
จุดแข็ง (Strengths - S)
- มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
- มีความพร้อมด้านสื่อสอนเสริม เช่น CD , DVD , E-book , จานรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษา และสื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ
- มีระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย สามารถสืบค้นข้อมูลด้านประชากร ฯลฯ ผ่านทางเว็บไซต์ กศน.ตำบลทมนางาม
จุดอ่อน (Weaknesses - W)
- คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงาน ผู้รับบริการของ กศน.ตำบล ค่อนข้างน้อย
- สถานที่คับแคบ ไม่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่
โอกาส (Opportunities - O)
- ภาคีเครือข่ายในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง
- มีอาสาสมัครชุมชนช่วยดำเนินงาน กศน.ตำบล ช่วยให้บรรลุตามเป้าหมาย
อุปสรรค/ความเสี่ยง (Threats - T)
- การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐล่าช้า

- การสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาด้านต่างๆ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น